Krisepakken for idretten og frivilligheten

av TF

NFF la ut følgende på sine hjemmesider som informasjon for idrettslag og frivilligheten, og dette er forskriften om kompensasjonsordning for idretten som nå er vedtatt. Dette innlegget ble lagt ut slik at man kan se hva man kan søke kompensasjon for og hvordan:

Kulturdepartementet vedtok fredag 3. april «forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet».

Formålet med forskriften er kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Totalt er det satt av 700 millioner kroner til dette.

Ordningene er innrettet som søknadsbaserte ordninger. Søknader som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensasjon med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for søkerne.

Det er Lotteri- og Stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april.

Kompensasjon gis ved gitte forutsetninger, disse er bl.a.: 

  • Arrangøren eller eierne av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.
  • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.
  • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.
  • Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
  • Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen.
  • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Søknad om kompensasjon skal leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Registreringen skal være klar 14. april. Når denne er klar vil NFF utarbeide og distribuerer en brukerveiledning.

Her finner du regneark som skal benyttes for å beregne søknadsbeløpet for kompensasjon.

Noe det er viktig å merke seg er at søknadssystemet ikke vil inneholde noen felt for å skrive inn fritekst, eller mulighet til å laste opp vedlegg. Dette innebærer at idrettslag må legge inn det de selv mener er riktig, og være forberedt på å begrunne søknaden dersom det senere blir kontroll. Ettersom mange idrettslag mm. bytter hele eller deler av styret i løpet av året, oppfordrer vi å utarbeide god dokumentasjon for de vurderingene som gjøres, slik at fremtidige styremedlemmer lett kan få forståelse for hvilke vurderinger som ble foretatt på søknadstidspunktet.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider . Her finnes også en link til «Spørsmål og svar».

Når retningslinjene fra Lotteri- og stiftelsestilsynets ble offentliggjort står det blant annet «Det kan  ikkje søkast om kompensasjon for  mellom anna:

  • Tapte inntekter frå planlagt sal av mat og drikke.
  • Tapte reklame/sponsorinntekter.»

Dette er ikke slik NFF (NIF/andre særforbund) oppfattet intensjonen med krisepakken. For våre klubber er nevnte to punkter viktige inntektskilder som definitivt er med på å finansierer frivilligheten og driften av våre klubber. Vi antar det samme gjelder for de fleste andre særforbund. 

Vi mener at Lotteri- og Stiftelestilsynet sin avgrensning på disse områdene er i strid med intensjonen fra offentlige myndigheter og disse avgrensningene må fjernes. Dette vil NFF følge opp i videre politisk arbeid med krisepakker. Det er også kommunisert til Norges Idrettsforbund.

Det presiserer at NFF også arbeider aktivt med målsetting om at også krisepakken til bedrifter skal kunne søkes på av våre klubber (spesielt relevant for toppklubbene) og at det ikke skal være ekskluderende at man har søkt kompensasjon gjennom «Krisepakke for idrett og frivillighet». Dette er to vidt forskjellige ordninger og disse kompenseres forskjellige forhold. Les saken “Frykter at fotballklubber går glipp av millioner her”